×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

VAKTEEKENSCHOOL EPE 1924 - 1925

1924

(). Epe had vroeger een heuse 'tekenschool'. Als ik goed ben geïnformeerd, deed de oude "Boterwaag", en later de Dorpsschool aan de Hoofdstraat in de nabijheid van het VVV-kantoor, dienst als onderkomen.

In Epe maar ook in Vaassen bestond al vóór 1920 een „teekenschool”. Het was een avondcursus die in de Dorpsschool werd gegeven. Er werd les gegeven in technisch tekenen aan jongens die overdag bij hun baas de praktijk van het handwerk leerden. Op 16 december 1922 kwam men tot de oprichting van de ‘Vereniging van Nijverheidsonderwijs in Epe’. De burgemeester de baron J.L.J.B. Sweerts de Landas was voorzitter, als bestuursleden traden aan: T.J. Heijer (hoofdcommies ter gemeentesecretarie), H. Hendriks (architect), D. Roelofs uit Oene als (timmerman-aannemer) en L. Stindt (timmerman).

Men hoopte door oprichting van een vereniging in aanmerking te komen voor een rijkssubsidie. Men had echter niet de juiste weg bewandeld. Om in aanmerking te komen voor subsidie moest men een volledige ambachtsschool oprichten, of een theoretisch-cursus geven door bevoegde geëxamineerde leraren. Om toch een school van de grond te krijgen ontwierp het bestuur statuten en een financiële begroting. Men rekende op zo’n 20 leerlingen, waarbij per leerling het schoolgeld van de cursus werd geraamd op ƒ 6,= gulden. Opnieuw werd nu een aanvraag ingediend om tot een “teekenschool” te komen, en met resultaat.

Op 4 februari 1924 werd toestemming verleent tot de oprichting van een officiële “teekenschool”. Drie avonden in de week werd er les gegeven. De theoretische lessen op bouwtechnisch gebied voor aanstaande timmerlieden, werd gegeven door de gemeenteopzichter H. Hendriks. Later werd hij opgevolgd door de heer D. Bontekoe. De kunst van het handtekenen, noodzakelijk voor aanstaande schilders werd gegeven door de heren Van Ommen en Simons. De vereniging van de “teekenschool” schijnt de eerste jaren weinig activiteiten te hebben ontplooit. Pas in 1932 had de tijdelijke voorzitter, de heer H.C. Heering, een onderhoud met de Inspecteur van het Nijverheidsonderwijs. De inspecteur deed een dringend beroep op het bestuur van de school om actiever te worden. Het bestuur zag dit gelukkig in, en begon niet alleen in Epe, maar in de hele gemeente, en ook in Vaassen nieuwe leden te werven.

Tijdens een ledenvergadering in oktober 1933 bleek dat de vereniging 27 leden telde en ƒ 39,50 gulden per jaar aan contributie ontving. Tijdens de ledenvergadering werd een nieuw bestuur gekozen, met als voorzitter burgemeester D.F.J. van Walsum. Een vooraanstaand SDAP-raadslid de heer K. van Twisk stelde de vraag ‘of onder de werking dezer Vereniging ook leerlingen der drukkerij kunnen worden gebracht’, de voorzitter antwoordde, ‘dat zulks in de toekomst mogelijk is’.

Bij Koninklijke Goedkeuring werd in maart 1936 toestemming verleend betreffende de oprichting en instandhouding van een ambachtstekenschool. Er werden door het bestuur een drietal voordrachten gedaan voor de benoeming van een directeur-leraar en twee leraren. De heer G. Douma te Vaassen werd voorgesteld als directeur, de heer L. Zimmerman te Epe als leraar schilderen en de heer H. Haspers te Meppel als leraar bouwkundig tekenen. De cursus ging op 15 oktober 1936 van start. Er hadden zich 65 leerlingen opgegeven, te weten 18 timmerlieden, 12 schilders en 35 metaalbewerkers. Op de openbare lagere scholen te Epe en Vaassen werden de lessen gegeven.

Zo was dus de ambachtstekenschool de voorloper van de latere LTS. Want bij Koninklijk Besluit van 26 november 1938, no. 31, werd goedkeuring verleend tot de oprichting en instandhouding van een dag- ambachtschool voor metaal- en houtbewerking met een twee jaarlijkse cursus te Epe.

Bovenstaande is een bewerking uit het boek “Honderd jaar Epe 1878 – 1978”

Op onderstaande foto ziet u: Op de achterste rij staan v.l.n.r. A. Jonker, van Meekeren, ?, ?, Dalhuizen, ?,
H. de Graaf, H. Harleman, ?, ?, Berkhof, vierde van rechts Gerrit Jan van Essen, H. Nijkamp, ?, W. Logen.

Op de tweede rij staan v.l.nr. Berkhof, Kasteel, Slot, ?, Jan Post, W. Kamphuis, Vijge, J. Huizen, ?, J. Kasteel, A. Spoeler, K. Put, H. Templer, Braakman, J. Brouwer, Ooms, Berkhof, A. ter Haar en B. Vos.

Op de derde rij staan v.l.nr. ?, Vijge, T. v. ’t Hell, ?, J. van Boven, ?, Vijge, T. Bosch, Vijge, Scholten, M. Spoeler, J. Das, M. Kwakkel, Duffour, G. ten Berge, Koetsier, ?, en W. Kamphuis. De twee leraren tussen het schoolbord zijn links dhr. D. Bontekoe en rechts dhr. D. van Ommen

Dit item is op zondag 24 januari 2010 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw